Onderstaande is van toepassing op de website van www.keukencontainerhuren.nl. Door pagina’s te bezoeken van deze website stemt u in met deze disclaimer.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan (de samenstelling van) de inhoud van deze website, kan Dordtse Bazar Verhuurniet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit daarvan.

Dordtse Bazar Verhuur sluit dan ook haar aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of de (on)bereikbaarheid daarvan.

Dordtse Bazar Verhuur behoudt zich ten allen tijde het recht voor de inhoud van deze site om welke reden dan ook te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen zonder daar enig persoon van op de hoogte te hoeven stellen.

Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Niets van deze website mag zonder toestemming van de rechthebbende worden overgenomen.

Dordtse Bazar Verhuur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.

Op deze websites en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.